Seznam zpráv

Máte zájem o e-shop iBYZNYS? Zajímají vás jeho funkce?
Není nic jednoduššího než kontaktovat naše obchodní oddělení s požadavkem na prezentaci. Náš obchodník si s vámi domluví termín schůzky a následně přijede do vaší společnosti. Zcela nezávazně a bezplatně na názorných příkladech představí funkčnost našeho e-shopu iBYZNYS. Postupně vás seznámí s vazbami a komunikací e-shopu s ERP Byznys a se základní funkčností e-shopu. Představí vám nadstavbové moduly a utility, o které projevíte zájem. Celá prezentace trvá okolo 3 hodin.
Po prezentaci e-shopu iBYZNYS vyhodnotí obchodník všechny vaše připomínky a požadavky. Důležitá je komunikace mezi všemi zainteresovanými osobami, abychom našli odpovědi na vše podstatné. Výsledkem této etapy bude cenová nabídka pro realizaci e-shopu iBYZNYS. Z nabídky zjistíte, jaké budou vaše jednorázové náklady (předimplementace, implementace, licence e-shopu, nadstavbové moduly, utility, příp. uživatelské úpravy) a jaké budou vaše paušální poplatky (služba iBYZNYS Activ(e), smlouva o údržbě e-shopu).
Pokud odsouhlasíte naší cenovou nabídku pro realizaci e-shopu iBYZNYS, tak zahájíme další krok ... připravíme návrh Smlouvy o dílo.
V této smlouvě bude popsán celý proces předimplementační etapy a samotné implementace e-shopu iBYZNYS do rutinního provozu, je stanoven časový harmonogram a cena za dílo (z cenové nabídky). Součástí Smlouvy o dílo je mj. dohoda o zachování mlčenlivosti a realizace vzdáleného přístupu. Jsou tam definované povinnosti Zhotovitele (nás) a povinnosti Objednatele (vás).
Předimplementační příprava je důslednou analýzou, která slouží mj. ke zjištění stavu vašich dat v systému Byznys, stavu IT prostředků ve vaší společnosti a k posouzení všech vašich požadavků na chování a funkčnost e-shopu iBYZNYS. Do předimplementačního řešení budou také zahrnuty veškeré vaše nové připomínky a náměty k funkčnosti e-shopu. Výsledkem bude předimplementační zpráva, ve které Vám bude nabídnuto optimální řešení pro nasazení e-shopu iBYZNYS.
Důležitostí je tato zpráva na úrovni Smlouvy o dílo, protože se často stává, že budou určité odstavce smlouvy změněny (upřesněny).
Přediplementační etapa musí "obrousit všechny hrany" tak, aby proběhla samotná implementace e-shopu hladce.
S předimplementační zprávou odesíláme také Smlouvu o provozování služby iBYZNYS Activ(e).
Implementace e-shopu iBYZNYS je zahájena po odsouhlasení předimplementační zprávy. V rámci této etapy budeme postupovat podle odsouhlaseného časového harmonogramu. Aby byl tento harmonogram dodržen, tak je nutná optimální součinnost pracovníků obou smluvních stran.
Cílem je předání plně funkčního e-shopu iBYZNYS do rutinního provozu v požadované konfiguraci, funkčnosti a dohodnutém čase.
Záruční doba na e-shop iBYZNYS je 12 měsíců, ale velmi obtížně se určuje, co je skutečným obsahem záruky. Majitel e-shopu při výběru i implementaci může jen obtížně poznat systém do takového detailu, aby mohl říci, co je v rozporu se zárukou. K popisu systému slouží dokumentace, jejíž rozsah a obsah určuje výrobce e-shopu.
Pojem záruční doba u e-shopu nelze použít tak, jak je to běžné např. u průmyslového zboží. E-shop je z podstaty dynamickou záležitostí, a proto v praxi často nastává situace, kdy je řešení sice řádně předáno, avšak velice brzy dochází k požadavku na jeho výraznou změnu (úprava legislativy apod.). Záruka se tedy v případě e-shopu vztahuje na stav systému a jeho řádnou funkčnost dle schválené předimplementační analýzy v době, kdy byl předán a zákazníkem řádně akceptován. Záruka jako taková pak při úpravě systému ztrácí svůj původní význam. V rámci záruky nelze bezúplatně požadovat nasazení nové verze e-shopu či rozšíření o nově zveřejněné funkcionality.
Aby si majitel e-shopu nemusel lámat hlavu nad tím, co obsahuje záruka, uzavírá obvykle s dodavatelem e-shopu tzv. smlouvu o údržbě a v návaznosti pak platí dohodnutý servisní poplatek. V podnikové praxi je to běžně užívaný nástroj, který má za úkol poskytnout zákazníkovi jistotu, že nebude po implementaci ponechán osudu. Takto se záruka stává fakticky neomezenou a stírá rozdíl mezi záručními a pozáručními službami.
Uzavřením této smlouvy získává majitel e-shopu iBYZNYS následující uživatelské výhody:

 • stálá dostupnost aktuální kompilace e-shopu iBYZNYS zdarma (bez smlouvy o údržbě je nová verze zpoplatněna dle ceníku).
 • slevu 20 % na veškeré práce (analytické, konzultační, programátorské, servisní apod.)
 • slevu 20 % na rozšíření konfigurace e-shopu
 • telefonní a e-mail podpora hotline (pondělí až pátek: od 8:00 do 16:30 hodin)
 • řešení servisních zákroků v e-shopu iBYZNYS pomocí vzdáleného přístupu
Výše uvedené výhody jsou automaticky platné také pro e-shopy v záruční lhůtě.
Programový kód e-shopu iBYZNYS je nezávislý na grafickém zobrazení. Variantu základního responzivního designu iBYZNYS Jazz! vidíte na náhledu. Responzivní design Jazz! je optimalizován pro prohlížeče Microsoft Edge, Google Chrome od verze 21, Mozilla Firefox od verze 22, Android Browser od verze 4.1 a Google Chrome pro Android od verze 4.0.
Barevné schéma vygenerujeme v barevné paletě, kterou nám dodáte.
Pokud Vám nebude vyhovovat základní design iBYZNYS, můžeme Vám nabídnout uživatelskou úpravu grafického designu. Zde se však bude jednat o placenou službu.
V rámci komplexní služby nabízíme řešení "na klíč", kdy budeme provozovat Váš e-shop iBYZNYS na našich vyhrazených serverech v profesionálním serverhostingovém centru. Máte tak možnost provozovat e-shop iBYZNYS bez dalších investic do hardware, software a lidských zdrojů. Tyto náklady spojené s pořízením, instalací, provozem a servisem serverů iBYZNYS (databázového, webového, zálohovacího) a ostatní infrastruktury nese společnost TROELL a za tyto služby si účtuje měsíční paušální poplatek.

Výhody:

 • naprostá nezávislost na firemní konektivitě a firemních technických prostředcích
 • kromě měsíčního poplatku žádné další náklady, všechny kritické části systému jsou u poskytovatele služby Activ(e)

V rámci služby iBYZNYS Activ(e) poskytujeme:
 • hostování e-shopu iBYZNYS na serverech pod správou TROELL a to bez omezení velikosti dat
 • konektivitu 100 Mbps na páteřní lince
 • licenci synchronizačního modulu (a jeho pravidelnou aktualizaci)
 • synchronizaci dat mezi SQL Byznys a SQL iBYZNYS v intervalu od 15 minut
 • monitoring chodu synchronizačního modulu
 • optimalizaci databáze iBYZNYS
 • monitoring chodu serverů pro iBYZNYS
 • monitoring rychlosti odezvy stránek iBYZNYS
 • FTPS přístup ke konfiguračním souborům systému iBYZNYS
 • pravidelné zálohování e-shopu iBYZNYS a jeho nastavení

Co je synchronizační modul? K čemu slouží?
Majitel e-shopu iBYZNYS provozuje ve své lokalitě server s Byznysem, který běží na Microsoft SQL (dále core). V internetu provozuje naše firma server, na kterém běží jeho e-shop iBYZNYS a Microsoft SQL (dále www). Na serverech core i www běží jako služba speciální aplikace, která zajišťuje replikaci dat ... synchronizační modul. Aplikaci jsme vytvořili v roce 2006 a neustále ji zdokonalujeme. Prostřednictvím synchronizačního modulu se přenáší databázová a souborová data v nastaveném intervalu, jehož standardní délka je 15 minut. Za příplatek lze interval zkrátit až na technologické minimum, které je 5 minut. Přenáší se pouze tabulky a řádky definované v konfiguračním souboru TableDefs.xsd. Lze nadefinovat přenos z core na www nebo z www na core nebo jakýmkoliv směrem. Spojení vždy zahajuje strana core.
Je možné interval synchronizace dat zkrátit?
Ano, možné to je. V případě dlouhodobého zkrácení (tj. období delší než kalendářní měsíc) bude navýšena cena poplatku za službu iBYZNYS Activ(e) až o 30 % při zkrácení na 5 minut.
Internetový obchod iBYZNYS je nadstavbou pro systém Byznys společnosti Seyfor a.s. Díky pluginu iBYZNYS se veškerá rutinní činnost provádí v tomto systému. Mimo systém Byznys jsou pouze konfigurační soubory pro nastavení e-shopu.

Je vytvořen v jazyku Visual Basic pomocí nástroje Microsoft Visual Studio 2022 s nadstavbou Team Foundation Server. Výsledný programový kód je v asp scriptech a je určen pro Internetový Informační Systém společnosti Microsoft (IIS 10.0). E-shop iBYZNYS lze provozovat pouze na serverové platformě Microsoft Windows.

Programový kód je oddělen od grafické části, proto je úprava grafiky relativně snadná a neovlivní funkčnost programu. Responzivní design Jazz! je optimalizován pro prohlížeče Microsoft Edge, Google Chrome od verze 21, Mozilla Firefox od verze 22, Android Browser od verze 4.1 a Google Chrome pro Android od verze 4.0.
Pro synchronizace dat systému Byznys je požadováno:

 • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 nebo
 • Microsoft Windows Server 2012 (R2) nebo
 • Microsoft Windows Server 2016 nebo
 • Microsoft Windows Server 2019 nebo
 • Microsoft Windows Server 2022

 • Microsoft SQL Server 2012 (R2) nebo
 • Microsoft SQL Server 2014 nebo
 • Microsoft SQL Server 2016 nebo
 • Microsoft SQL Server 2017 nebo
 • Microsoft SQL Server 2019 nebo
 • Microsoft SQL Server 2022

 • Microsoft .NET FrameWork v 3.5
 • Microsoft XML 4.0 a 6.0
 • Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package (x86)

Majitel e-shopu musí mít dále nainstalován tento software:
 • systém Byznys B6, verzi 4.27.5005 (a vyšší)
 • plugin iBYZNYS pro Byznys, verzi 2.096 ze dne 17.6.2022 (a vyšší)
 • synchronizační modul iBYZNYS, verzi 25.9.2022 (a vyšší)

Optimální je stav, kdy jsou programy v poslední dostupné verzi a obsahují všechny aktualizace.
Zjednodušeně lze o základní funkčnosti říci, že umožňuje majiteli e-shopu vystavit své zboží (či služby) včetně detailních popisů, obrázků a příloh. U zboží se zobrazí správná cena s vazbou na konkrétního zákazníka. Zákazníkovi je umožněno objednat zboží a následně bude mít přístup k zásadním dokladům obchodního procesu. Součástí základní funkčnosti jsou mj. aktuality, vyhledávání, třídění, filtrování. Součástí základní funkčnosti je i základní design ve firemních barvách. Všechny tyto procesy majitel e-shopu řídí a ovládá ze systému Byznys a nastavením v konfiguračním souboru e-shopu.
Systém iBYZNYS je možné provozovat jako e-shop pro B2C zákazníky nebo jako objednávkový systém pro zákazníky B2B. V základní funkčnosti je podporován jeden prodejní sklad, tuzemská měna (pro Česko = CZK, pro Slovensko = EUR), jedna jazyková mutace (pro Česko = čeština, pro Slovensko = slovenština), přiřazení zboží do jedné skupiny sortimentu a jednokrokový košík. Přihlášený zákazník si může vygenerovat ceník do formátu XML nebo CSV. Systém iBYZNYS přebírá cenotvorbu ze systému Byznys, tzn. že každý zákazník může mít "své" ceny. Není nijak omezený počet položek sortimentu ani počet obchodních partnerů.
Případnou podporu více prodejních skladů, podporu cizích měn, další jazykové mutace, SEO optimalizaci, podporu široké škály výdejních míst, slevové kupony, měřící kódy nebo platební bránu GoPay lze dokoupit jako nadstavbový modul, který rozšiřuje základní funkčnost e-shopu.
Pokud bude chtít majitel e-shopu využívat např. speciální symboly nebo pro B2C zákazníky vícekrokový košík, tak si zakoupí příslušnou utilitu.
V e-shopu mohou nakupovat jak maloobchodní zákazníci (nemají IČ) u kterých se nepožaduje při nákupu registrace, tak i registrovaní zákazníci ...

Registrace do e-shopu
Zákazník zadá základní informace o své společnosti nebo osobě. E-shop podporuje registraci odběratele přímo do systému Byznys, tzn. že je automaticky založen záznam do číselníku obchodních partnerů v systému Byznys. V e-shopu je kontrola, která zamezí vícenásobné registraci jednoho partnera. Pro usnadnění práce a pro vyloučení možnosti lidské chyby při registraci vyplňuje e-shop iBYZNYS na základě zadaného IČ data partnera z portálu ARES (aplikace Ministerstva financí, která souhrnně zpřístupňuje údaje o všech ekonomických subjektech v ČR).
Volba, jaké registrační údaje systém požaduje, je plně na rozhodnutí majitele iBYZNYS a lze je jednoduchým způsobem měnit.
Po ukončení registrace odejde tato informace prostřednictvím e-mailu majiteli e-shopu.


Přihlášení do e-shopu
Tato funkce slouží oprávněným osobám (zákazníkům) ke vstupu do iBYZNYS a k využívání jeho služeb dle nastavených přístupových práv. Veškeré informace o zákazníkovi jsou uloženy v systému Byznys. Lze nastavit odesílání informačního e-mailu majiteli e-shopu po každém přihlášení zákazníka.

Odhlášení z e-shopu
Touto volbu se přihlášený zákazník odhlásí z e-shopu.

Profil
Volbou této možnosti v iBYZNYS může zákazník editovat informace o své společnosti nebo osobě. V této oblasti se nastavují a mění přístupová práva dalších osob. Pokud zákazník provede jakoukoliv změnu, automaticky se projeví na kartě partnera v číselníku obchodních partnerů v systému Byznys.
Volba, jaké registrační údaje lze editovat, je plně na rozhodnutí majitele e-shopu iBYZNYS a ten ji může jednoduchým způsobem měnit.
Majitel iBYZNYS může absolutně editovat veškeré informace o zákazníkovi (včetně přístupových práv) v číselníku obchodních partnerů v systému Byznys a tyto změny se samozřejmě přenesou do e-shopu iBYZNYS.


Maloobchodní zákazník
Funkčnost je vhodná, jestliže máte skupinu maloobchodních zákazníků (nemají IČ), u kterých nepožadujete při nákupu registraci do systému Byznys. Zároveň je však pro tuto skupinu odběratelů zachována 100% možnost realizace cenotvorby prostřednictvím systému Byznys (kód ceny, kód slevy apod.). V číselníku obchodních partnerů se vytvoří pouze jedna nová karta obchodního partnera (nazvaná např. Maloobchodní prodej) a vytvořená objednávka prostřednictvím e-shopu se bude zapisovat do systému Byznys za tohoto partnera. Majitel internetového obchodu má tedy možnost jednoduchým způsobem vyhodnotit prodej pro maloobchodní zákazníky.

Doklady - objednávky nebo poptávky
Zákazník si může prohlížet a tisknout všechny své objednávky (nebo poptávky) v archívu, a to jak objednávky vytvořené prostřednictvím e-shopu, tak i zadané ručně v systému Byznys.
Praktickou funkcí je možnost vložit zboží do košíku z jakékoliv předchozí objednávky z archívu. Tuto funkci využijí zejména zákazníci, kteří objednávají stále stejný sortiment zboží, příp. je možné využít tzv. rychlý výběr zboží.

Ve výpisu objednávek si zákazník může zjistit a vytisknout veškeré nedodané zboží.

Doklady - dodací listy
Zákazník si může prohlížet a tisknout všechny své dodací listy z archívu.

Doklady - faktury
Zákazník si může prohlížet a tisknout všechny své faktury z archívu.

Sortiment e-shopu

10. 6. 2019
Zobrazení zboží
Zboží, které prostřednictvím e-shopu iBYZNYS nabídnete, jednoduchým způsobem označíte v systému Byznys a případně ještě navážete na parametr, zda musí (nebo nemusí) být skladem. Doplňující informace k němu (parametry, ceny, obrázky, přílohy apod.) lze velice snadno nastavovat v systému Byznys. Zobrazené zboží lze třídit podle mnoha kritérií. Při velkém počtu zobrazovaných položek dochází k automatickému stránkování.
Na kartě jakéhokoliv obchodního partnera v systému Byznys lze jednoduše ovlivnit zobrazování vybraných údajů v e-shopu, např. kdy různé skupiny partnerů mohou vidět různé informace. Samozřejmostí je, že každý zákazník po přihlášení do e-shopu uvidí
"své ceny", které má přiřazeny v systému Byznys.
Systém také umožňuje zobrazení tzv. restriktivní zobrazení sortimentu. Tato funkce přiřazuje nebo vylučuje určitý sortiment pro konkrétního zákazníka, tzn umožňuje tomuto zákazníkovi zobrazit pouze jeho speciální zboží.


Zobrazení typu KATALOG
Při tomto režimu zobrazení zboží či služeb se klade hlavní důraz na obrázek (náhled) a stručnou informaci o zboží (název, číslo sortimentu, stručný popis, cena, skladová dostupnost). Do detailu zboží se zákazník jednoduše přepne kliknutím na obrázek zboží, název či stručný popis.

Zobrazení typu SEZNAM
V tomto režimu zobrazení se klade hlavní důraz na maximum informací ke zboží, bez obrázku. Do detailu zboží se zákazník jednoduše přepne kliknutím na název zboží.

Detail zboží
Detailní informace o zboží, které chce majitel e-shopu prezentovat, lze variabilně nastavovat a měnit (změnou v konfiguračním souboru). Veškeré informace se získávají ze základní skladové karty zboží v systému Byznys a z rozšiřujícího popisu pro internetový obchod (také v systému Byznys). iBYZNYS podporuje jednu šablonu detailu zboží, s možností zobrazení libovolného množství obrázků.
Mimo obrázků lze prostřednictvím tzv. sponky v systému Byznys ke každému zboží připojit libovolný počet příloh (např. certifikát, návod k použití, prospekt apod.). Přílohy lze prohlížet nebo stahovat právě v detailu zboží. Z detailu lze přímo vložit zboží do košíku.


Košík
Zboží může zákazník do košíku vkládat v jakékoliv fázi procházení e-shopem (katalog/seznam/detail). Dokud zákazník neuzavře svou objednávku, tak může zboží v košíku neomezeně editovat (přidávat, rušit, měnit množství). Informace o ceně zboží v košíku se zobrazuje také v pravé horní části e-shopu.
Po ukončení nákupu má zákazník možnost zadat způsob dopravy, způsob platby a zvolit dodací adresu. Všechny tyto údaje jsou čerpány ze systému Byznys. Dále může zákazník k objednávce připojit přílohu, upravit limitní datum pro dodání zboží a zadat poznámku, určenou pro obchodníka na straně majitele e-shopu.
Po odeslání objednávky zákazníkem dojde k jejímu automatickému zápisu do systému Byznys a zároveň dojde k odeslání notifikačního e-mailu jak zákazníkovi, tak i majiteli e-shopu (obchodníkovi, který bude objednávku zpracovávat).


Oblíbené zboží
Přihlášený zákazník má možnost zařazení konkrétního produktu do svých oblíbených položek. Systém tyto oblíbené položky zobrazuje, a to jak v režimu katalog, tak v režimu seznam.

Dotaz ke zboží
V detailu zboží může zákazník na záložce Vaše dotazy vyplnit formulář a odeslat dotaz. Z tohoto formuláře může zákazník směrovat svůj dotaz přímo na e-mail konkrétní osoby, případně zde nalezne příslušný telefonní kontakt. Přiřazení těchto údajů se provádí v systému Byznys.

Navigace v e-shopu

7. 6. 2019
Strom sortimentu
Výběr skupin sortimentu pro zobrazení v iBYZNYS se provádí v systému Byznys, a to v číselníku skupin sortimentu. Pro zobrazení v iBYZNYS je možné upravit název skupiny sortimentu i stromovou strukturu (skupiny lze velice jednoduše přeskupovat). Tento způsob vyhledávání zboží je pro zákazníka vhodný v případě, kdy nezná přesně název, označení či typ zboží, ale má představu, do které množiny sortimentu toto zboží patří.

Vyhledávání
K rychlému vyhledávání zboží lze využít funkci "Vyhledávání". Do vyhledávacího pole může zákazník zadat sekvenci alfanumerických znaků, podle kterých chce zboží identifikovat. Požadované znakové sekvence se vyhledávají v zobrazovaných polích, kde to má smysl. Tento způsob vyhledávání je vhodný v případě, že zákazník zná určitou sekvenci znaků, podle které se zboží rychle vyhledá (např. typ, výrobce toneru apod.).

Filtr
Pomocí filtrů si může zákazník vytřídit zboží dle kategorií, o které má zájem (například černé s cenou do 5.000,-) a filtry následně vytřídí tuto množinu zboží. Těmito kritérii se řídí výběr zboží i při procházení jednotlivými skupinami sortimentů. Systém si až do zrušení pamatuje nastavení filtrů. Výběr polí, podle kterých budou položky v iBYZNYS filtrovány určuje majitel e-shopu. Filtrování se provádí i v redakčním systému.

Drobečková navigace
Zákazník, který si prohlíží detail sortimentu, se může velice jednoduše přemístit do skupin a podskupin sortimentu pomocí tzv. drobečkové navigace.

Cenotvorba v e-shopu

29. 3. 2023
E-shop iBYZNYS počítá prodejní cenu pomocí stejné SQL procedury jako systém Byznys. Tím je zajištěna plná kompatibilita mezi oběma systémy a zaručeno, že bude vypočtena cena jak při „ručním vytvoření objednávky v systému Byznys, tak na objednávce z internetového obchodu shodná. Je tedy úplně jedno, zda majitel systému Byznys řeší prodejní ceny pomocí kódů prodejních cen, kódem slevy, smluvní cenou či slevou nebo používá množstevní ceny. Navíc je možné na kartě obchodního partnera zadat cenu, či slevu, určenou pouze pro objednávky přes e-shop iBYZNYS.
Aktuality
Do e-shopu iBYZNYS je integrován systém "Aktuality", který slouží k úpravě úvodní stránky e-shopu. Pomocí této stránky může majitel e-shopu informovat své zákazníky o právě probíhajících akcích, novinkách či změnách. Aktuality využívají modulu "Informace" systému Byznys. Je tvořen pomocí šablon, které může majitel e-shopu jednoduše naplňovat či editovat v systému Byznys. Jednotlivé šablony se mohou na úvodní stránce použít vícekrát s různými informacemi.
Jedná se např. o textové šablony, ke kterým lze přiložit obrázek, příp. další soubory (pomocí tzv. sponky v systému Byznys). Použít lze i šablonu Banner nebo Reklamní panel, do šablony je možné vložit i video.
Aktuality lze termínovat (od - do), definovat její důležitost a pořadí zobrazení, směrovat na konkrétního obchodního partnera nebo skupinu zákazníků apod. Takto lze automatizovat zobrazení informací na delší časové období dopředu.


Doporučené zboží, novinky, zboží v akci, ...
Sortiment se v těchto blocích zobrazuje na úvodní stránce. Zadává ručně v systému Byznys a pořadí zobrazovaného sortimentu lze ovlivnit.

Nejprodávanější zboží
Nejprodávanější zboží se vypočítává buď automaticky podle zvoleného parametru (finanční objem nebo počet prodaných kusů) nebo je možné ruční zadání, jako v případě novinek, doporučeného zboží apod.

Informace o e-shopu

29. 3. 2023
Kontakty
Stránka kontakty slouží pro informování zákazníků o kontaktních osobách majitele e-shopu iBYZNYS, případně o dalších provozovnách (pobočkách) firmy. Informace jsou čerpány ze systému Byznys, ze systémového nastavení firmy a z tzv. karty vlastní firmy.

O společnosti
Pod touto volbou zákazník nalezne základní informace o majiteli e-shopu iBYZNYS, o jeho historii, současnosti a vizích do budoucna.

Návod
Pod touto volbou zákazník nalezne průvodce e-shopem iBYZNYS.

Obchodní podmínky
Pod touto volbou zákazník nalezne obchodní podmínky majitele iBYZNYS a zákonem předepsané seznámení s možností odstoupení od kupní smlouvy a vzorový formulář k odstoupení.

Reklamační řád
Na tuto stránku si majitel e-shopu iBYZNYS umístí reklamační řád.

Stažení ceníku
Tato funkce umožní zákazníkům e-shopu stáhnout si ceník se „svými cenami (ve formátu CSV nebo XML) do svého počítače. V základní verzi e-shopu iBYZNYS není podporována funkce automatického stahování ceníků zadáním URL (lze však dokoupit jako nadstavbový modul).

Spravovat cookies
Cookies jsou malé textové soubory, které používají webové stránky, aby učinily uživatelský zážitek zákazníka více efektivní. Zákon uvádí, že e-shop může ukládat cookies jen pokud jsou nezbytně nutné pro dané provoz stránky. Pro všechny ostatní typy cookies je potřeba povolení od zákazníka.

Zaslání všeobecného dotazu
E-shop iBYZNYS umožňuje zákazníkovi komunikaci prostřednictvím formuláře „Zaslání všeobecného dotazu. Dotaz se automaticky zapíše do systému Byznys do „Přijaté korespondence a paralelně se odešle také e-mailem. Ke všeobecnému dotazu lze přiložit jakýkoliv soubor.
Funkčnost e-shopu iBYZNYS se neustále rozšiřuje. Nejdůležitější novinky podle vydaných verzí e-shopu naleznete v sekci FUNKČNÍ NOVINKY.

Ochrana dat

1. 4. 2020
Zabezpečení synchronizačního modulu iBYZNYS
Synchronizační modul při přenosu dat mezi SQL servery Byznys a iBYZNYS šifruje přenášená data pomocí Bcrypt. Pro systémy Windows 2008 a starší je přenos šifrován pomocí BlowFish.

Zabezpečení e-shopu iBYZNYS
E-shop iBYZNYS podporuje:

 • zabezpečení CSP L3, SecureCookies, CORS, HSTS, Redirection, Referrer, X-Contetnt, X-Frame, X-XSS. Po aktivaci těchto zabezpečení splňuje e-shop iBYZNYS rating A+ (dle observatory.mozilla.org ).
 • přenos pomocí zabezpečeného protokolu https. Při použití https služba iBYZNYS Activ(e) splňuje rating B dle Qualys SSL Labs (dle www.ssllabs.com ). Jedná se o nadstavbový modul.

Vzhledem ke zvyšování zabezpečení serverů, na kterých běží e-shop iBYZNYS, je používán pouze protokol FTPS.

E-shop iBYZNYS běží pouze na webových a SQL serverech s operačním systémem Microsoft. Tyto servery jsou pravidelně aktualizovány. Program iBYZNYS je zabezpečen proti neautorizovanému přečtení dat, případně zničení dat v SQL serveru zadáním upravených URL do prohlížeče. Veškeré zadávané vstupní údaje jsou kontrolovány na přítomnost nepovolených znaků (např. %). Tyto znaky jsou automaticky nahrazovány znaky zástupnými. SQL servery nejsou v internetu vidět a jsou z internetu nedostupné. Data si SQL servery vyměňují pomocí speciální aplikace (synchronizační modul), která navíc používá šifrování. Ochrana iBYZNYS webových i SQL serverů je zabezpečena firewallem s kontrolou paketů, antivirovou bránou atd.

To, že věnujeme bezpečnosti e-shopu iBYZNYS velkou pozornost, vyhodnotila i nezávislá studie Ing. Vladimíra Smytky, bezpečnostního výzkumníka ze společnosti Lynt Services. Ten zkoumal bezpečnostní problémy
35 tisíc e-shopů. Výsledek je pro nás více než potěšující:
Mezi šesti nejbezpečnějšími jsou dva e-shopy iBYZNYS!
Jedná se o e-shopy firem Kleiner Brno s.r.o. (Levné sporáky) a MOTO Ústí nad Labem s.r.o..

Celou studii si můžete přečíst zde ...

Licenční smlouva

3. 3. 2011
mezi výrobcem programu iBYZNYS firmou TROELL s.r.o., se sídlem v Teplicích, Doubravská 1615/28 (dále jen výrobce ) a uživatelem programu iBYZNYS (dále jen uživatel).

1.      Předmět licenční smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí práv k softwarovému produktu iBYZNYS (dále jen software) a to nezávisle na typu distribuce (CD, software stažený z internetu). Touto smlouvou získává uživatel právo užívat software po dobu platnosti této smlouvy podle dále uvedených ustanovení. Software (dílo), na který se tato smlouva vztahuje, je chráněn autorským zákonem.

Touto smlouvou uživatel získává:

 • právo provozovat software tak dlouho, dokud bude respektovat podmínky této smlouvy
 • právo provozovat jednu licenci software iBYZNYS

2.      Účel licenční smlouvy
Účelem této smlouvy je, aby uživatel získal oprávnění k výkonu práva užívat software specifikované touto smlouvou, a za pomoci tohoto software nabízet a prodávat své zboží či služby prostřednictvím veřejné počítačové sítě internet.

3.      Rozsah poskytnutého oprávnění
Výrobce poskytuje uživateli touto smlouvou nevýhradní oprávnění k výkonu práva výrobcem vytvořené softwarové řešení užívat způsobem sjednaným touto smlouvou.

Uživatel není oprávněn poskytnout oprávnění dle této smlouvy (podlicenci) dle ustanovení § 48 odst. 1 zákona č. 121/2000 sb. O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění, ani popř. postoupit licenci ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 121/2000 sb. O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. Výrobce touto smlouvou vylučuje udělení souhlasu s poskytnutím podlicence a postoupením licence udělené touto smlouvou.

Uživatel je oprávněn dodávané softwarové řešení užívat pouze na veřejné počítačové síti Internet (pomocí protokolu HTTP).

Výrobce je oprávněn bez souhlasu uživatele měnit softwarové řešení, vždy ale tak, aby byla zachována původní funkčnost softwarového řešení a aby nebyl dotčen účel této smlouvy.

Výrobce prohlašuje, že dodávané softwarové řešení ani jeho obsah nejsou zatíženy jakýmikoliv právy třetích osob.

4.      Povinnosti uživatele
Uživatel nesmí zejména:

 • pořizovat rozmnoženiny software
 • jakýmkoliv způsobem software analyzovat, měnit, překládat jej do jiných programovacích či národních jazyků nebo do zdrojového tvaru nebo do tvaru assembler, zahrnout jej do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního software a jakkoliv jinak zasahovat do vnitřní struktury software, s výjimkou případů uvedených v této smlouvě a/nebo výslovně povolených autorským zákonem
 • půjčovat, pronajímat, převádět získaná oprávnění či jiným nepovoleným způsobem nakládat se software

5.      Odpovědnost výrobce
Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným provozováním software v rozporu s podmínkami, uvedenými v uživatelské dokumentaci. V případě jakékoliv škody vzniklé uživateli nebo třetí osobě přímo nebo nepřímo na základě používání software, je případná odpovědnost výrobce za tuto škodu výslovně podmíněná jeho zaviněním, a případná výše náhrady škody v žádném případě nebude vyšší, než je pořizovací cena software.

6.      Platnost licenční smlouvy
Tato licenční smlouva je platná do té doby, dokud nedojde ze strany uživatele k porušení smluvních podmínek. Smlouva pozbývá platnosti automaticky bez nutnosti vypovězení smlouvy ze strany výrobce softwaru, okamžikem porušení smluvních podmínek. Po skončení platnosti této smlouvy je uživatel povinen odstranit ze svého počítače software iBYZNYS.
     
V Teplicích dne 3.10.2007
Ing. Zdeněk Kandl, jednatel společnosti
< 1  2  3  4  >
 Zobrazeno 41-60 z 61