Seznam zpráv

Licenční smlouva

3. 3. 2011
mezi výrobcem programu iBYZNYS firmou TROELL s.r.o., se sídlem v Teplicích, Doubravská 1615/28 (dále jen výrobce ) a uživatelem programu iBYZNYS (dále jen uživatel).

1.      Předmět licenční smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí práv k softwarovému produktu iBYZNYS (dále jen software) a to nezávisle na typu distribuce (CD, software stažený z internetu). Touto smlouvou získává uživatel právo užívat software po dobu platnosti této smlouvy podle dále uvedených ustanovení. Software (dílo), na který se tato smlouva vztahuje, je chráněn autorským zákonem.

Touto smlouvou uživatel získává:

  • právo provozovat software tak dlouho, dokud bude respektovat podmínky této smlouvy
  • právo provozovat jednu licenci software iBYZNYS

2.      Účel licenční smlouvy
Účelem této smlouvy je, aby uživatel získal oprávnění k výkonu práva užívat software specifikované touto smlouvou, a za pomoci tohoto software nabízet a prodávat své zboží či služby prostřednictvím veřejné počítačové sítě internet.

3.      Rozsah poskytnutého oprávnění
Výrobce poskytuje uživateli touto smlouvou nevýhradní oprávnění k výkonu práva výrobcem vytvořené softwarové řešení užívat způsobem sjednaným touto smlouvou.

Uživatel není oprávněn poskytnout oprávnění dle této smlouvy (podlicenci) dle ustanovení § 48 odst. 1 zákona č. 121/2000 sb. O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění, ani popř. postoupit licenci ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 121/2000 sb. O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. Výrobce touto smlouvou vylučuje udělení souhlasu s poskytnutím podlicence a postoupením licence udělené touto smlouvou.

Uživatel je oprávněn dodávané softwarové řešení užívat pouze na veřejné počítačové síti Internet (pomocí protokolu HTTP).

Výrobce je oprávněn bez souhlasu uživatele měnit softwarové řešení, vždy ale tak, aby byla zachována původní funkčnost softwarového řešení a aby nebyl dotčen účel této smlouvy.

Výrobce prohlašuje, že dodávané softwarové řešení ani jeho obsah nejsou zatíženy jakýmikoliv právy třetích osob.

4.      Povinnosti uživatele
Uživatel nesmí zejména:

  • pořizovat rozmnoženiny software
  • jakýmkoliv způsobem software analyzovat, měnit, překládat jej do jiných programovacích či národních jazyků nebo do zdrojového tvaru nebo do tvaru assembler, zahrnout jej do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního software a jakkoliv jinak zasahovat do vnitřní struktury software, s výjimkou případů uvedených v této smlouvě a/nebo výslovně povolených autorským zákonem
  • půjčovat, pronajímat, převádět získaná oprávnění či jiným nepovoleným způsobem nakládat se software

5.      Odpovědnost výrobce
Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným provozováním software v rozporu s podmínkami, uvedenými v uživatelské dokumentaci. V případě jakékoliv škody vzniklé uživateli nebo třetí osobě přímo nebo nepřímo na základě používání software, je případná odpovědnost výrobce za tuto škodu výslovně podmíněná jeho zaviněním, a případná výše náhrady škody v žádném případě nebude vyšší, než je pořizovací cena software.

6.      Platnost licenční smlouvy
Tato licenční smlouva je platná do té doby, dokud nedojde ze strany uživatele k porušení smluvních podmínek. Smlouva pozbývá platnosti automaticky bez nutnosti vypovězení smlouvy ze strany výrobce softwaru, okamžikem porušení smluvních podmínek. Po skončení platnosti této smlouvy je uživatel povinen odstranit ze svého počítače software iBYZNYS.
     
V Teplicích dne 3.10.2007
Ing. Zdeněk Kandl, jednatel společnosti
 Zobrazeno 1-1 z 1