Fáze instalace

Máte zájem o e-shop iBYZNYS? Zajímají vás jeho funkce?
Není nic jednoduššího než kontaktovat naše obchodní oddělení s požadavkem na prezentaci. Náš obchodník si s vámi domluví termín schůzky a následně přijede do vaší společnosti. Zcela nezávazně a bezplatně na názorných příkladech představí funkčnost našeho e-shopu iBYZNYS. Postupně vás seznámí s vazbami a komunikací e-shopu s ERP Byznys a se základní funkčností e-shopu. Představí vám nadstavbové moduly a utility, o které projevíte zájem. Celá prezentace trvá okolo 3 hodin.
Po prezentaci e-shopu iBYZNYS vyhodnotí obchodník všechny vaše připomínky a požadavky. Důležitá je komunikace mezi všemi zainteresovanými osobami, abychom našli odpovědi na vše podstatné. Výsledkem této etapy bude cenová nabídka pro realizaci e-shopu iBYZNYS. Z nabídky zjistíte, jaké budou vaše jednorázové náklady (předimplementace, implementace, licence e-shopu, nadstavbové moduly, utility, příp. uživatelské úpravy) a jaké budou vaše paušální poplatky (služba iBYZNYS Activ(e), smlouva o údržbě e-shopu).
Pokud odsouhlasíte naší cenovou nabídku pro realizaci e-shopu iBYZNYS, tak zahájíme další krok ... připravíme návrh Smlouvy o dílo.
V této smlouvě bude popsán celý proces předimplementační etapy a samotné implementace e-shopu iBYZNYS do rutinního provozu, je stanoven časový harmonogram a cena za dílo (z cenové nabídky). Součástí Smlouvy o dílo je mj. dohoda o zachování mlčenlivosti a realizace vzdáleného přístupu. Jsou tam definované povinnosti Zhotovitele (nás) a povinnosti Objednatele (vás).
Předimplementační příprava je důslednou analýzou, která slouží mj. ke zjištění stavu vašich dat v systému Byznys, stavu IT prostředků ve vaší společnosti a k posouzení všech vašich požadavků na chování a funkčnost e-shopu iBYZNYS. Do předimplementačního řešení budou také zahrnuty veškeré vaše nové připomínky a náměty k funkčnosti e-shopu. Výsledkem bude předimplementační zpráva, ve které Vám bude nabídnuto optimální řešení pro nasazení e-shopu iBYZNYS.
Důležitostí je tato zpráva na úrovni Smlouvy o dílo, protože se často stává, že budou určité odstavce smlouvy změněny (upřesněny).
Přediplementační etapa musí "obrousit všechny hrany" tak, aby proběhla samotná implementace e-shopu hladce.
S předimplementační zprávou odesíláme také Smlouvu o provozování služby iBYZNYS Activ(e).
Implementace e-shopu iBYZNYS je zahájena po odsouhlasení předimplementační zprávy. V rámci této etapy budeme postupovat podle odsouhlaseného časového harmonogramu. Aby byl tento harmonogram dodržen, tak je nutná optimální součinnost pracovníků obou smluvních stran.
Cílem je předání plně funkčního e-shopu iBYZNYS do rutinního provozu v požadované konfiguraci, funkčnosti a dohodnutém čase.
Záruční doba na e-shop iBYZNYS je 12 měsíců, ale velmi obtížně se určuje, co je skutečným obsahem záruky. Majitel e-shopu při výběru i implementaci může jen obtížně poznat systém do takového detailu, aby mohl říci, co je v rozporu se zárukou. K popisu systému slouží dokumentace, jejíž rozsah a obsah určuje výrobce e-shopu.
Pojem záruční doba u e-shopu nelze použít tak, jak je to běžné např. u průmyslového zboží. E-shop je z podstaty dynamickou záležitostí, a proto v praxi často nastává situace, kdy je řešení sice řádně předáno, avšak velice brzy dochází k požadavku na jeho výraznou změnu (úprava legislativy apod.). Záruka se tedy v případě e-shopu vztahuje na stav systému a jeho řádnou funkčnost dle schválené předimplementační analýzy v době, kdy byl předán a zákazníkem řádně akceptován. Záruka jako taková pak při úpravě systému ztrácí svůj původní význam. V rámci záruky nelze bezúplatně požadovat nasazení nové verze e-shopu či rozšíření o nově zveřejněné funkcionality.
Aby si majitel e-shopu nemusel lámat hlavu nad tím, co obsahuje záruka, uzavírá obvykle s dodavatelem e-shopu tzv. smlouvu o údržbě a v návaznosti pak platí dohodnutý servisní poplatek. V podnikové praxi je to běžně užívaný nástroj, který má za úkol poskytnout zákazníkovi jistotu, že nebude po implementaci ponechán osudu. Takto se záruka stává fakticky neomezenou a stírá rozdíl mezi záručními a pozáručními službami.
Uzavřením této smlouvy získává majitel e-shopu iBYZNYS následující uživatelské výhody:

  • stálá dostupnost aktuální kompilace e-shopu iBYZNYS zdarma (bez smlouvy o údržbě je nová verze zpoplatněna dle ceníku).
  • slevu 20 % na veškeré práce (analytické, konzultační, programátorské, servisní apod.)
  • slevu 20 % na rozšíření konfigurace e-shopu
  • telefonní a e-mail podpora hotline (pondělí až pátek: od 8:00 do 16:30 hodin)
  • řešení servisních zákroků v e-shopu iBYZNYS pomocí vzdáleného přístupu
Výše uvedené výhody jsou automaticky platné také pro e-shopy v záruční lhůtě.
 Zobrazeno 1-6 z 6